Juridische informatie

Adres
TOM ViNK

Mooi met Haar en Huid

Nico Bulderstraat 43
9744 HD Groningen

Eigenaar (verantwoordelijk)
Tom Vink

Telefoon
06 – 305 207 00

E-Mail
mooi@tom-vink.nl

Wanneer u deze website bezoekt met informatie, gegevens en documenten, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken de inhoud van deze website en deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. Dit geldt ook voor verbeteringen en/of wijzigingen van de beschreven informatie en/of producten en diensten. Controleer deze voorwaarden regelmatig op eventuele wijzigingen. Indien u deze website blijft gebruiken nadat wijzigingen in deze voorwaarden zijn gepubliceerd, betekent dit dat u de wijzigingen heeft geaccepteerd.

Niet-bindend aanbod
De op deze website gepubliceerde informatie, tarieven, prijzen en dergelijke vormen geen uitnodiging of aanbeveling om producten en diensten aan te schaffen of andere transacties te verrichten of een rechtshandeling te verrichten. Uitzonderingen worden in het bijzonder belicht.

Ondanks alle redelijke voorzorgsmaatregelen kunnen technische onnauwkeurigheden, omissies of typografische fouten in de inhoud van deze website niet worden uitgesloten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit.

Disclaimer
De ananné Appliance salon betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling van de informatie op www.tom-vink.nl en gerelateerde subdomeinen. Tevens wordt getracht de informatie actueel te houden. Dit laat onverlet dat er aan de op de website vermelde informatie geen rechten kunnen worden ontleend. De salon geeft met nadruk geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de vermelde informatie.

De ananné Appliance salon wijst elke aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van de website van de hand. De salon behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van de website.

Aansprakelijkheid voor de inhoud
Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina’s volgens de algemene wetten. Wij zijn echter niet verplicht om overgedragen of opgeslagen informatie van derden te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die wijzen op een illegale activiteit. Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het moment dat men op de hoogte is van een concrete inbreuk. Indien wij kennis nemen van dergelijke inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte sites is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de sites verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van linken. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Indien wij kennis nemen van eventuele inbreuken, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Intellectueel eigendom
De teksten, foto’s, logo’s, andere grafische uitingen op- en vormgeving van de website mogen niet zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt. Alle intellectuele eigendomsrechten op de teksten, foto’s, logo’s, andere grafische uitingen, vormgeving en overige daartoe vatbare werken liggen bij de ananné Appliance salon.

De salon respecteert de rechten van derden. Mocht u van mening zijn dat uw rechten op enigerlei wijze geschaad worden, dan verzoeken wij u contact mooi@tom-vink.nl.

Onlinegeschillenbeslechting
Informatie over de online beslechting van consumentengeschillen volgens art. 14 lid 1 ODR-VO. De Europese Commissie stelt een platform voor de online beslechting van consumentengeschillen ter beschikking dat bereik is via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Dit platform moet consumenten de mogelijkheid bieden om geschillen uit online overeenkomsten zonder tussenkomst van een rechtbank te regelen.

Geschillenbeslechtingsprocedure
Deelname aan een geschillenbeslechtingsprocedure volgens § 36 VSBG
We nemen niet deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een erkende instantie voor consumentenbeslechting.

Privacyverklaring

Algemeen
De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens en de veiligheid van alle bedrijfsgegevens is voor ons een belangrijk aandachtspunt. Wij verwerken de persoonlijke gegevens die tijdens uw bezoek aan onze website worden verzameld vertrouwelijk en uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Let op de volgende punten van ons privacybeleid.

Aansprakelijkheid
Het privacybeleid is van toepassing op deze website. Er bestaat geen aansprakelijkheid voor de naleving van gegevensbeschermingsvoorschriften van websites van derden waarnaar deze website een link bevat.

Gebruik van informatie
In principe kunt u onze websites bezoeken zonder dat u persoonlijke informatie hoeft te verstrekken. Voor zover op onze pagina’s persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadres) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Het is uw vrije keuze of u ons deze gegevens verstrekt. Zonder deze informatie is het echter mogelijk dat we uw vraag niet of slechts in beperkte mate kunnen beantwoorden.

Geen openbaarmaking van informatie
Uw persoonlijke gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden.

E-mail
U ontvangt alleen e-mails van ons met uw toestemming en kunt te allen tijde worden uitgesloten van verdere toezending op uw verzoek. Vergeet niet dat gegevens die zonder encryptie worden verzonden, kunnen worden gelezen of gewijzigd door onbevoegde derden.

Cookies
In bepaalde gevallen gebruiken we zogenaamde cookies (kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard). Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Als u de website gebruikt, interpreteren wij dit als toestemming voor het gebruik van cookies van onze kant.

Server-log-files:
De aanbieder van deze pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie (browsertype & browserversie / gebruikte besturingssysteem / referrer URL / hostnaam van de toegangscomputer / tijdstip van de serveraanvraag) in zogenaamde server-log-files, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze gegevens kunnen niet worden toegevoegd aan specifieke personen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren als wij concrete aanwijzingen voor illegaal gebruik krijgen.

Rechten die je hebt ten aanzien van jouw persoonsgegevens
Wanneer je jouw persoonsgegevens in wilt zien, deze wilt laten rectificeren, verwijderen, beperken of overdragen (portabiliteit) dan kan je contact opnemen met ons via mooi@tom-vink.nl.

Bezwaar tegen reclamemails
Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld door middel van spam-mails.

Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met het e-mailadres:
mooi@tom-vink.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

* * *